ต้นคอมเฟรย์ (Comfrey) คืออ่ะไร

คอมเฟรย์ (Comfrey) เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง อยู่ในสกุล Symphytum วงศ์หญ้างวงช้าง (Boraginaceae) มีมากกว่า 50 ชนิด พันธุ์ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ คอมเฟรย์ officinale (Symphytum officinale) ลักษณะ: ลำต้นตั้งตรง สูงประมาณ 30-120 ซม. แตกแขนงน้อย ใบรูปรี ปลายแหลม โคนใบเว้า ขอบใบหยัก ดอกสีม่วงอมน้ำเงิน ช่อดอกยาวปลายกิ่ง รากเป็นหัวกลมโต สรรพคุณ: ใบสดใช้ทาแผลสด…

0 Comments

Sustainable Solutions: Composting in a Tropical Savanna Regions

Dive into the lush world of sustainable solutions with our latest article, 'Sustainable Solutions: Composting in Tropical Savanna Regions.' Discover the secrets of thriving ecosystems, as we explore permaculture composting techniques that promise resilient soils and bountiful harvests. Unlock the keys to environmental harmony and sustainable agriculture in the heart of the savanna.

0 Comments

Eating Your Way to Sustainability: A Permaculture Food Forest Adventure

Discover how permaculture principles can transform your garden and kitchen practices for a greener lifestyle. Embark on an adventure to create your own sustainable food forest using eco-friendly techniques, harvesting fresh produce along the way. This journey into conscientious eating and holistic food production amidst an organic edible landscape will prove regenerative in body and spirit.

0 Comments

Corn, Beans, and Squash: How to Plant the Iconic Three Sisters

A symbiotic planting technique used by Native American tribes, the 'Three Sisters' method strategically intercrops corn, beans, and squash in a small raised mound. This iconic companion planting trio creates optimal conditions for each crop to thrive, stabilizing the mound with corn's structure, using beans to fix nitrogen, and shade-loving squash to control weeds and retain moisture below. The plants ultimately support each other, resulting in abundant harvests of the staple crops from limited garden space through this time-tested technique perfected by indigenous people.

0 Comments

A Brief History of World Soil Day and The King of Thailand

King Bhumibol Adulyadej, honored as the founder of World Soil Day, pioneered sustainable agriculture projects in Thailand to improve soil health, food security, and environmental protection. The late monarch’s climate-smart farming techniques and royal programs seed hope that nourishing soils will sustain both rural livelihoods and national security for future generations.

0 Comments